Mijn Documenten Verplaatsen Windows 7


Downloads Video's In de map Bureaublad kunnen overigens ook persoonlijke bestanden opgeslagen zijn. Hoewel dat eigenlijk niet helemaal de bedoeling is. Want in de map Bureaublad zouden eigenlijk alleen snelkoppelingen permanent opgeslagen moeten zijn.

Ook snelkoppelingen maakt u zelf. Maar deze mag u niet verplaatsen. Zou u een snelkoppeling wel verplaatsen dan werkt hij niet langer, ondanks dat hij nog steeds op het Bureaublad weergegeven zal worden. Bestanden uit de mappen: Afbeeldingen, Documenten, Muziek, Downloads en Video's kunt u wel met een gerust hart verplaatsen.

Dus niet de mappen zelf. Zo zullen bijvoorbeeld documenten die u in de app Word maakt, automatisch worden opgeslagen in de map Documenten. Hetzelfde geldt voor bestanden die u maakt in Excel. Echter, wanneer u vanaf bijvoorbeeld de digitale camera bestanden verplaatst of kopieert, dan zullen deze standaard opgeslagen worden in de map Afbeeldingen. En muziek die op uw pc wordt opgeslagen, zal standaard ondergebracht worden in de map Muziek.

De map Downloads wordt standaard gebruikt om alles wat u van internet downloadt in op te slaan. Dit betekent dat, wanneer een van deze mappen niet langer aanwezig zou zijn op de voor Windows bekende locatie, dit gaat leiden tot foutmeldingen.

Vandaar dat u nogmaals met een gerust hart de inhoud van deze mappen kunt verplaatsen, maar de map zelf niet. Werken met Verkenner Als u bestanden wilt verplaatsen van de ene naar de andere schijf, of zelfs van de ene naar de andere map, dan gaat dat altijd via Verkenner. Verkenner, of Windows Verkenner in oudere versies van Windows, is een standaardapplicatie in Windows waarmee u alle bestanden die op uw pc staan kunt beheren.

Het pictogram waarmee u Verkenner kunt starten bevindt zich links op de taakbalk, vlak naast knop Start. Ook kunt u Verkenner starten door met de rechtermuisknop op de knop Start te klikken, en vervolgens Verkenner te klikken in het geopende snelmenu.

Zodra Verkenner is gestart, wordt u een overzicht getoond van alle schijfstations, mappen en bestanden. In Verkenner onderscheiden we onder andere een linkerkolom en een rechterkolom. In de linkerkolom wordt een overzicht getoond van mappen, schijfstations en ook het netwerk waar een pc eventueel mee verbonden is.

Deze linkerkolom wordt ook wel navigatiepaneel genoemd. De rechterkolom in Verkenner wordt het weergavepaneel genoemd. Omdat in de rechterkolom de inhoud wordt weergegeven van wat we in het navigatiepaneel selecteren. Klikken we bijvoorbeeld in het navigatiepaneel op het onderdeel Deze pc, dan wordt in de rechterkolom de inhoud van het onderdeel Deze pc weergegeven. In de voorbeeldafbeelding hierboven zien we in het weergavepaneel, in de sectie Apparaten en stations, de schijfstations C: Maar daarmee zijn we nog niet bij de bestanden die we willen verplaatsen.

Om dat voor elkaar te krijgen moeten we nog iets meer weten over Verkenner. En dat is: Dat kan op de volgende manier: Selecteer in het navigatiepaneel het onderdeel Deze pc door erop te klikken. Voor het onderdeel Deze pc staat een teken weergegeven in de vorm van een naar rechts wijzende pijl. Klik op deze naar rechts wijzende pijl.

Het teken zal nu veranderen in een naar beneden wijzende pijl. En de inhoud van het onderdeel Deze pc zal nu ook in het navigatiepaneel worden weergegeven. Zie onderstaande afbeelding Nu de inhoud van het onderdeel Deze pc tevens in het navigatiepaneel wordt weergegeven, kunnen we verder gaan met navigeren naar de map waarvan we de inhoud willen verplaatsen. De inhoud van een map verplaatsen Als voorbeeld gaan we de inhoud van de map Documenten verplaatsen van lokale schijf C: Maar zoals gezegd: Voordat we de inhoud van de map Documenten kunnen gaan verplaatsen, moet deze eerst weergegeven worden in het weergavepaneel.

Dit doen we door in het navigatiepaneel op de Documenten te klikken. De inhoud van de map Documenten zal vervolgens direct in het weergavepaneel getoond worden. Zie onderstaande afbeelding In de voorbeeldafbeelding hierboven ziet u, dat de inhoud van de map Documenten bestaat uit enkele bestanden en mappen.

Zoals inmiddels bekent, kunt u met gerust hart de volledige inhoud van de map Documenten verplaatsen. Maar moet u, om mogelijke problemen te voorkomen, de eigenlijke map Documenten op zijn oorspronkelijke plek laten staan. Bestanden en mappen verplaatsen kan op de volgende manier: Selecteer de bestanden en mappen die u wilt verplaatsen.

Klik met de rechtermuisknop op het laatst geselecteerde bestand. Klik in het geopende snelmenu de optie Knippen. Hiermee is het eerste deel van de bewerking Verplaatsen voltooid. Met de opdracht Knippen in Windows verwijderen we namelijk de geselecteerde bestanden en mappen van hun oorspronkelijke locatie, en brengen ze onder op een tijdelijke locatie die in Windows Klembord genoemd wordt. Selecteer schijf D: Dit gaat op dezelfde wijze als waarop we eerder de map Documenten selecteerden De inhoud van schijf D: Plaats de muisaanwijzer in een leeg deel van het weergavepaneel en klik.

Zeker als er al bestanden en mappen zijn opgeslagen op schijf D: Klik op de rechtermuisknop en klik in het geopende snelmenu op de optie Nieuw en vervolgens op Map. Geef de map een duidelijke naam en druk op Enter. Dubbelklik op de nieuwe map.

Klik in het weergavevenster op de rechtermuisknop, en klik in het geopende snelmenu op de optie Plakken. Alle bestanden die we eerder met de opdracht Knippen van de oude locatie verwijderd hebben, worden door middel van de opdracht Plakken netjes op hun nieuwe locatie, ofwel schijf D: Hiermee is het verplaatsen van persoonlijke bestanden van C: Zogezegd kunt u op precies dezelfde wijze iedere map en ieder bestand, vanaf iedere willekeurig locatie verplaatsen naar iedere denkbare vaste schijf of verwisselbare schijf die op uw pc aangesloten zit.

Bestanden verplaatsen kan in Windows op verschillende manieren. Echter hebben we in dit artikel gekozen voor een manier van bestanden verplaatsen die gebruikt kan worden in iedere versie van Windows. Meer leren over uw thuiscomputer?

Meld u gratis aan en ontvang wekelijks handige tips over de pc en andere thuiscomputers, software, internet en thuisnetwerk.

Artikelen die u mogelijk ook interesseren.

Cheap Mijn documenten verplaatsen windows 7

Persoonlijke mappen verplaatsen naar een andere schijf

More info on Folder Redirection works for one group not another Meaning of Folder Redirection works for one group not another? Folder Redirection works for one group not another is the error name that contains the details of the error, including why it occurred, which system component or application malfunctioned to cause this error along with some other information. The numerical code in the error name contains data that can be deciphered by the manufacturer of the component or application that malfunctioned. The error using this code may occur in many different locations within the system, so even though it carries some details in its name, it is still difficult for a user to pinpoint and fix the error cause without specific technical knowledge or appropriate software. Causes of Folder Redirection works for one group not another? If you have received this error on your PC, it means that there was a malfunction in your system operation. Common reasons include incorrect or failed installation or uninstallation of software that may have left invalid entries in your Windows registry, consequences of a virus or malware attack, improper system shutdown due to a power failure or another factor, someone with little technical knowledge accidentally deleting a necessary system file or registry entry, as well as a number of other causes.

Watch:

3 - bestandsbeheer Windows 10 : Klikken slepen verplaatsen kopiëren

Related Software: Windows 10 Home Licentie | Upgrade Windows 10 Home Naar Pro